Sede: Via A. Manzoni, 73 - 06135 - Ponte San Giovanni - Perugia   tel: 075 583 84 66 - fax: 075 36248   info@oasumbria.it - PEC: oasumbria@legalmail.it